predaj nových vozidiel Škoda, Volkswagen, Opel a Renault
Keď chcete skutočne tú najnižšiu cenu !!!

Ochrana osobných údajov

Sprostredkovateľ  (Jozef Maca - JOMAKAUF) spracúva údaje iba za účelom vypracovania cenovej ponuky na kúpu nového vozidla pre Záujemcu a iba za účelom vypracovania obchodnej  zmluvy / obchodných zmlúv na kúpu nového vozidla a v prípade záujemcu o spoluprácu so Sprostredkovateľom Sprostredkovateľ spracúva údaje iba za účelom vypracovania Zmluvy o obchodnej spolupráci, Sprostredkovateľskej zmluvy alebo Zmluvy o obchodnej spolupráci so Záujemcom.

 

Spracované údaje:   

- e-mail Záujemcu o kúpu nového vozidla prostredníctom Sprostredkovateľa za účelom zaslania cenovej ponuky,

- e-mail Záujemcu o spoluprácu so Sprostredkovateľom za účelom zaslania a uzatvorenia ponuky na spoluprácu,

- telefónne číslo Záujemcu o kúpu nového vozidla, a to hlavne za účelom dohodnutia osobného stretnutia so Záujemcom
- meno a priezvisko Záujemcu o kúpu nového vozidla prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to za      účelom uzatvorenia obchodnej zmluvy súvisiacej s kúpou nového vozidla a za účelom vypracovania cenovej ponuky u        autorizovaného predajcu nových vozidiel,

-  v prípade Záujemcu o kúpu nového vozidla Sprostredkovateľ spracúva bydlisko Záujemcu, a to iba za účelom

   uzavotvorenia obchodnej zluvy súvisiacej s kúpou nového vozidla,

- meno a priezvisko Záujemcu o spoluprácu so Sprostredkovateľom,

- v prípade Záujemcu o spoluprácu so Sprostredkovateľom Sprostredkovateľ spracúva dátum narodenia   

   alebo rodné číslo Záujemcu a bydlisko Záujemcu

 

Ostatné osobné údaje nie sú spoločnosťou Jozef Maca - JOMAKAUF spracúvané ani uchovávané.

 

Tieto údaje budú Sprostredkovateľom spracované a uchované najviac po dobu 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu.alebo do ukončenia spolupráce so spoločnosťou Jozef Maca – JOMAKAUF v prípade uzatvorenia zmluvy na spoluprácu. Udelením súhlasu so spracovaním údajov s vyššie uvedeným spracovaním udeľuje používateľ (Záujemca) svoj výslovný súhlas.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním Žiadosti o zrušenie súhlasu so spracovaním údajom e-mailom na adresu: jomakauf@azet.sk.

Bez udelenia súhlasu  so spracovaním a uchovaním osobných údajov so strany Záujemcu budú všetky osobné údaje automaticky vymazané z databázy Sprostredkovateľa odpoveďou na dopytový e-mail zaslaný zo strany Záujemcu Sprostredkovateľovi.

Udelením súhlasu používateľ (Záujemca) vyhlasuje, že si je vedomý a bol poučený Sprostredkovateľom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 •   vziať súhlas kedykoľvek späť,

 •   požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,

 •   požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,

 •   vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,

 •  požadovať vymazanie týchto osobných údajov,

    

  V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Poučenie Záujemcu:   

Sprostredkovateľ týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR informuje, že:

 • osobné údaje Záujemcu budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Záujemcu je záujem o kúpu nového vozidla prostredníctvom Sprostredkovateľa, prípadne záujem Záujemcu o spoluprácu so Sprostredkovateľom, a bez poskytnutia týchto údajov by to nebolo možné,

 • Sprostredkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Záujemcu do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným organizáciám.

   

V komunikácii s nami Vás žiadame o uvedenie informácie, či  spoločnosti Jozef Maca - JOMAKAUF udeľujete alebo neudeľujete súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov. 

 

V prípade uďelenia súhlasu za účelom kúpy nového vozidla použite:

"Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Jozef Maca - JOMAKAUF. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vypracovania cenovej ponuky a vypracovania obchodnej zmluvy týkajúcej sa kúpy nového vozidla v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 3 mesiace a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať."

 

V prípade uďelenia súhlasu za účelom spolupráce s našou spoločnosťou použite:

"Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Jozef Maca - JOMAKAUF. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely uzatvorenia obchodnej zmluvy o spoluprácu so spoločnosťou Jozef Maca - JOMAKAUF v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 3 mesiace alebo do ukončenia spolupráce so spoločnosťou Jozef Maca - JOMAKAUF v prípade uzatvorenia zmluvy na spoluprácu a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať."